Gingerbread boy” written by Paul Galdone
 
© Shoko Aoyagi